Reklamace

Reklamační řád M-dekor s.r.o.

 

1.Obecná a úvodní část
Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi obchodní společností M-dekor s.r.o., náměstí T.G.Masaryka 645, Holice 534 01, IČO 27742831, DIČ CZ 27742831 (dále jen prodávající) a kupujícími.

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Zákazníkem internetového obchodu M-deko.cz je Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“). Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. O reklamaci lze provést písemný zápis v obchodě, sídle prodávajícího anebo ji lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese prodávajícího objednavka@mdekor.cz

 2.Záruční podmínky
Záruční doba dodaného zboží je prodávajícím poskytována v délce 24 kalendářních měsíců.

3.Postup při oznámení vad a reklamace
Kupující uplatňují reklamaci u prodávajícího. Dodání zboží k reklamaci provádí kupující na vlastní náklady a nebezpečí.

Je-li kupující spotřebitelem, musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění. V případě, že poslední den lhůty připadne na státní svátek, sobotu nebo neděli, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. V případě vady odstranitelné mají kupující nárok na její bezplatné odstranění. Není-li takový postup možný, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny nebo může kupující od smlouvy odstoupit. V případě, že jde o opakovanou vadu, může kupující po jejím třetím výskytu, pokud jde o vadu stejného druhu po jejich opravách od smlouvy odstoupit. Takto lze postupovat i v případě po vyskytnutí třech podstatných vad zboží, které brání přes jejich odstranění řádnému užívání věci. V případě vady neodstranitelné má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a kupující od smlouvy nechce odstoupit nebo nepožaduje výměnu, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Reklamace zboží musí být vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů, pokud si prodávající a kupující nedohodne pro vyřízení reklamace jinou lhůtu.  O provedení reklamace se sepisuje reklamační protokol.  O dobu, po kterou trvá vyřízení reklamace se prodlužuje záruční lhůta.

4.Zboží poškozené přepravou
V případě poškození zboží při přepravě, musí kupující s přepravcem sepsat protokol o poškození přepravovaného zboží. Tento protokol se sepisuje i v případě, pokud je závažným způsobem poškozen přepravní obal nebo je dána důvodná obava, že zboží uvnitř poškozeného obalu je poškozeno. V případě, že zboží bylo dodáno poškozené přepravou, má kupující nárok na dodání nového zboží, v případě závažného poškození může od smlouvy odstoupit.

5.Skladné nevyzvednutého zboží
V případě, že si kupující zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů od oznámení o ukončení reklamace nebo opravy nevyzvedne, je povinen hradit prodávajícímu skladné, které činí 25,- Kč za každý i započatý den od doručení oznámení o ukončení reklamace. Oznámení o doručení reklamace se považuje za doručené, pokud je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Pokud kupující nevyzvedne zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží,  je možno použít cenu tohoto zboží na úhradu skladného.

 6.Odstoupení od smlouvy
Je-li kupující spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení na adresu M-dekor s.r.o., se sídlem náměstí T.G.Masaryka 645, Holice 534 01, nebo na adresu objednavka@mdekor.cz 

Kupující tyto podmínky poruší, pošle-li zboží na dobírku. Výrobky, které kupující v rámci odstoupení vrací, by měly být zabaleny, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a včetně příslušenství. Porušení této smluvní povinnosti může způsobit právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody. Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 14 dnů od odstoupení. Pro tento případ uvede kupující v oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být vrácena kupní cena nebo její část.

7.Mimosoudní řešení sporu
V případě vzniku spotřebitelského sporu má spotřebitel právo před uplatněním žaloby k příslušnému soudu obrátit se na subjekt mimosoudního řešení sporů při ČOI, tzv. ADR. Více na www.coi.cz

8.Závěrečná ustanovení
Kupující souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího a s reklamačním řádem prodávajícího.

Kupující souhlasí s obsahem reklamačního řádu prodávajícího s tím, že práva a povinnosti neupravená upravují příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku.  Kupující má možnost se seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem před provedením objednávky.

 

Odkaz reklamační formulář

                                                                                      M-dekor s.r.o.

                                                                                  internetový obchod